Nekretnine

PDF

Promet nekretninaUgovor o kupoprodaji nepokretnosti je najučestaliji pravni posao na osnovu koga se vrši promet nepokretnosti.Zakonom se uređuju - uslovi i način obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i nadzor nad primjenom Zakona i kaznene odredbe za posrednike (novčane kazne za prekršaje i zaštitne mjere - zabrana vršenja posredovanja i javno objavljivanje presude) .Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti je - djelatnost koja obuhvata poslove pronalaženja radi dovođenja u vezu sa nalogodavcem druge ugovorne strane, koja bi sa njim pregovarala o zaključenju, odnosno zaključila ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti, a koji se obavljaju uz novčanu naknadu. Posrednik je - privredno društvo, odnosno preduzetnik, koji ima sjedište u Republici Crnoj Gori i koji je upisan u Registar posrednika.NALOGODAVAC je - fizičko i pravno lice - prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac nepokretnosti (odnosno punomoćnik nekog od tih lica), sa kojim posrednik zaključuje ugovor o posredovanju.Dodajmo da se prava i slobode (prije svega - svojinska prava - pravo da kupi, proda, zakupi, iznajmi nekretninu - kome hoće, kad hoće, preko koga i po kojoj ceni ...) ovim Zakonom - ne diraju. Zakon se bavi posredovanjem, dakle pravima, obavezama i odgovornosti posrednika, dok se obaveze nalogodavca - regulišu u meri koja je potrebna da bi odnos (i cio posao) mogao da funkcioniše, a sve ostalo je u domenu - savjesnosti i poštenja (i obligacija, naravno). Uslovi za obavljanje posredovanja

  • Upis u Registar posrednika
  • Stručna osposobljenost za obavljanje poslova posredovanja
  • Posjedovanje - Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu
  • Odgovarajući - Poslovni prostor i oprema

Zabranjeno je - neovlašćeno obavljanje posredovanja. NAČIN obavljanja posredovanjaPosredovanje se, kao što je rečeno, vrši na osnovu - ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju - nalogodavac i posrednik.Ugovor mora da ispunjava sve uslove u pogledu forme i sadržine, jer jedino tada predstavlja valjan pravni osnov za sticanje i uknjiženje vlasništva kod nadležnog registra nepokretnosti.Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti se zaključuje u pisanoj formi, a potpisi kupca i prodavca se overavaju od strane suda nadležnog za ovjeru potpisa. Ugovori koji ne ispunjavaju formu ne proizvode pravno dejstvo.Što se tiče sadržine ugovora, pored elemenata koje mora da sadrži svaki ugovor, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da sadrži i izričitu izjavu prodavca o dozvoli upisa vlasništva kod nadležnog registra nepokretnosti ( clausula intabulandi).Ukoliko imate nedoumice i niste sigurni da li nepokretnost koju želite da kupite ispunjave sve što je potrebno da bi bila vaša, bez tereta i prava trećih lica, obavezno potražite pomoć advokata ili drugog lica koje poseduje pravničko znanje..Ponekad je i pravni savet stručnjaka dovoljan da vam olakša put, zaštiti Vas i učini sigurnim da je vaša odluka ispravna.

Go Back One Page