Pravni savjeti

PDF

U ovoj sekciji možete pronaći neke od besplatnih savjeta bitnih za poslovanje u Crnoj Gori, kao i zakona bitnih za poslovni ambijent i Vaš biznis uopšte. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja na ove teme, osjecajte se slobodnim da nas kontaktirate. 

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Shodno clanu 29. stav 2.tacka 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl list RCG br.65/01..i Sl list CG br.14/12) propisano je da je obveznik poreza na dobit dužan da obračuna i uplati porez po odbitku na isplate izvršene po osnovu dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju rezidentnim i nerezidentnim pravnim i fizickim licima. Porez po odbitku plaća se po stopi od 9 % na osnovicu koju čini iznos bruto prihoda. Porez po odbitku obračunava se i plaća po propisima koji važe u momentu isplate prihoda.

Član 29a propisuje da kod obračuna poreza po odbitku na prihode koje se isplaćuju nerezidentnom pravnom licu, isplatilac prihoda primjenjuje odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Crna Gora zaključila ugovor i da je   nerezident stvarni vlasnik prihoda.

Status rezidenta države, sa kojom je zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, u smislu stava 1 ovog člana, nerezident dokazuje kod isplatioca prihoda potvrdom ili drugim odgovarajućim dokumentom, ovjerenim od nadležnog organa druge države ugovornice ciji je rezident.

Ako isplatilac prihoda primijeni odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a nijesu ispunjeni uslovi iz st. 1 i 2 ovog člana, što za posledicu ima manje plaćeni iznos poreza, dužan je da plati razliku izmedu plaćenog poreza i dugovnog poreza, po ovom zakonu.

Poreski organ dužan je da, na zahtjev nerezidentnog pravnog lica, izda potvrdu o porezu plaćenom u Crnoj Gori.

Obveznik poreza po odbitku dužan je da nadležnom poreskom organu podnese izvještaj o uplacenom porezu po odbitku, a koji se podnosi do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Poreski organ o obračunatom porezu po odbitku nerezidentnog pravnog lica obavještava poreski organ u inostranstvu na njegov pisani zahtjev.

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na  imovinu sa Švajcarskom objavljen je u «Sl. List SCG - Međunarodni ugovori», br. 11/05.

U članu 10 navedenog ugovora propisano je da dividende koje isplaćuje kompanija rezident države ugovornice rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

 U stavu 2 istog clana određeno je da dividende se mogu oporezivati i u državi ugovornici ciji je rezident kompanija koja isplaćuje dividende, u skladu sa zakonima te države, ali ako je stvarni vlasnik dividendi rezident druge države ugovornice, razrezan porez ne može biti veci od: 1) 5% bruto iznosa dividendi ako je stvarni vlasnik kompanija (izuzimajuci partnerstvo) koja neposredno ima najmanje 20% kapitala kompanije koja isplaćuje dividende; 2) 15% bruto iznosa dividendi u svim drugim slučajevima.

S obzirom da je u ugovoru propisano da se nadležni organi država ugovornica dogovaraju  o načinu primjene ovih ograničenja to Vas upućujemo da  se povodom navedenih ograničenja obratite Ministarstvu finansija kao nadležnom organu.

MJESTO IZVRŠENOG PROMETA PRILIKOM FAKTURISANJA

Mjestom izvršenog prometa usluga, shodno čl. 17 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. List RCG br.65/01,... SL.List CG br. 16/07), smatra se mjesto u kome poreski obveznik, koji pruža oporezive usluge, ima svoje sjedište ili poslovnu jedinicu iz koje obavlja usluge ili stalno, odnosno uobicajeno prebivalište, ako nema sjedište ili poslovnu jedinicu.

Izuzetno od stava 1 cl 17 Zakona, mjestom izvršenog prometa odredjenih usluga koje su taksativno navedene, medju kojima su i usluge revizora, računovođa, tumača i drugih sličnih usluga savjetovanja, shodno stavu 4 navedenog člana, smatra se mjesto sjedišta primaoca usluge. Ako se usluge obavljaju u poslovnoj jedinici, mjestom izvršenog prometa smatra se mjesto poslovne jedinice.

Dakle, na osnovu navedenog slijedi da ukoliko firma iz Crne Gore usluge iz člana 17 stav 4 i 5 pruža korisnicima, odnosno licima koja imaju sjedište van Crne Gore, ista nemaju obavezu obračunavanja i plaćanja PDV-a.

Međutim, ukoliko se te usluge vrše licima kojima je sjedište van Crne Gore, a u Crnoj Gori imaju registrovanu poslovnu jedinicu i u istoj se obavljaju predmetne usluge, onda je poslovna jedinica obveznik plaćanja PDV-a, što znači da je bitno utvrditi stvarnog primaoca usluge i njegovo sjedište odnosno prebivalište. 

U vašem dopisu uopšteno ste naveli vrstu usluga (usluge organizacije i marketinga, usluge razrade projektne dokumentacije) a koje nijesu navedene članom 17 stav 3 iz kog razloga nijesmo u mogućnosti utvrditi o kakvoj se stvarno vrsti usluge radi, te je moguće da se ne radi o uslugama koje bi se u smislu cl.17 stav 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost oporezovale prema mjestu primaoca usluge, već da prilikom fakturisanja istih postoji obaveza obračuna PDV, bez obzira što ih obavljate za lica koja imaju sjedište u inostranstvu.

PORESKI ZASTUPNIK

Članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Sl. list RCG”, broj 65/01 ... 04/06 i “Sl list Crne Gore”, broj 16/07) propisano je da je poreski dužnik PDV-a poreski zastupnik koga imenuje poreski obveznik koji nema sjedište, poslovnu jedinicu, stalno, odnosno uobičajeno prebivalište u Crnoj Gori, ako izvrši promet proizvoda, odnosno usluga u Crnoj Gori. Ako poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori ne imenuje poreskog zastupnika, PDV placa primalac .

 Za strano lice koje u Crnoj Gori obavlja privrednu djelatnost preko poslovne jedinice, saglasno clanu 28. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Sl. list RCG”, broj 65/02 ... 16/06), ta poslovna jedinica obracunava i placa PDV, u Poslovna jedinica stranog lica, saglasno stavu 2. istog člana, istupa u ime i za račun stranog lica, pri čemu mora koristiti firmu matičnog preduzeca, njegovo sjedište i Saglasno stavu 3. ovog člana, strano lice koje, u skladu sa propisima, nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, a vrši promet u Crnoj Gori, upisuje se u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane ovim pravilnikom.Saglasno clanu 29. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost, data su određenja poreskog zastupnika kojima:

(1) Strano lice iz clana 28 stav 3 ovog pravilnika može za poreskog zastupnika imenovati pravno ili fizicko lice koje ima sjedište, odnosno stalno prebivalište u Crnoj Gori, a obveznik je PDV u skladu sa Zakonom.

(2) Poreski zastupnik iz stava 1 ovog člana ne može biti poslovna jedinica stranog lica. Poreski zastupnik u ime stranog lica ispunjava obaveze po osnovu PDV (sastavlja i podnosi obracune PDV, vodi Knjigu izdatih i Knjigu primljenih.

(3) Ako istog poreskog zastupnika imenuje više stranih lica, taj poreski zastupnik podnosi poreskom organu obračune PDV, ispunjava druge obaveze po osnovu PDV, za svako strano lice posebno.

(4) Strano lice mora poreskom zastupniku poslati originalne račune koji su izdati za izvršene isporuke, bez obračunatog PDV.

(5) Poreski zastupnik mora na osnovu originalnih računa sastaviti dokumenat u dva primjerka na kome mora navesti:

 • svoju firmu, odnosno naziv i sjedište, odnosno stalno prebivalište i svoj poreski 
 • datum izdavanja dokumenta,
 • naziv i sjedište, odnosno stalno prebivalište stranog lica i poreski broj stranog lica koji mu je odredio nadležni poreski organ Crne Gore,
 • redni broj pod kojim je dokument upisan u Knjigu izdatih računa koju vodi 
 • iznos PDV, kao i ostale podatke propisane cl. 31 i 32 Zakona

(6) Odredbe stava 5 ovog člana ne odnose se na isporuke proizvoda i usluga za koje je obveznik placanja PDV primalac proizvoda ili usluga, odnosno uvoznik.

 (7) Original dokumenta iz stava 5 ovog člana i original računa koje je poreski zastupnik primio od stranog lica, poreski zastupnik mora poslati kupcu proizvoda, odnosno naručiocu usluge, a kopiju dokumenta i kopiju računa zadržati u svom knjigovodstvu.

(8) Ako strano lice imenuje poreskog zastupnika, onda je poreski zastupnik solidarno odgovoran za placanje PDV. Ako poreski organ utvrdi da poreski zastupnik ne ispunjava obaveze po osnovu PDV, može poreskom zastupniku 

(9) Poreski organ je dužan da vodi posebnu evidenciju o poreskim zastupnicima. Clanom 51. Zakona o porezu na dodatu vrijednost propisana su prava na povraćaj PDV poreskim obveznicima koji nemaju sjedište u Crnoj Gori, a to su: 

(1) Poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori ima pravo na povracaj ulaznog PDV koji mu je zaračunat na osnovu obavljenog prometa proizvoda, odnosno usluga od strane poreskih obveznika u Crnoj Gori ili mu je zaracunat prilikom uvoza proizvoda u Crnu Goru, pod uslovima i na nacin utvrđen ovim 

(2) Poreski obveznik iz stava 1 ovog člana ima pravo na povracaj ulaznog PDV, 

1) je proizvod nabavljen, odnosno uvezen, a usluge izvršene u svrhu obavljanja djelatnosti koju u inostranstvu obavlja, pod uslovima pod kojima bi za tu djelatnost, ukoliko bi se obavljala u Crnoj Gori, bilo priznato pravo na odbitak 

2) u periodu za koji mu je priznato pravo na povracaj ulaznog PDV ne izvrši promet proizvoda, odnosno usluga koji se smatra prometom izvršenim u Crnoj 

a) usluga prilikom uvoza proizvoda u vezi sa članom 22 stav 2 tačka 2) ovog zakona; usluga pri izvozu u skladu sa članom 25 ovog zakona i usluga uvoza u skladu sa članom 30 ovog zakona;

b) usluga na koje PDV mora biti plaćen od strane lica kojem je usluga 

(3) Poreski obveznik ima pravo na povraćaj ulaznog PDV u obračunskom periodu na osnovu zahtjeva koji podnosi nadležnom organu.

Bliže uslove koje mora ispunjavati poreski obveznik radi priznavanja prava na povraćaj ulaznog PDV, rokove za podnošenje zahtjeva za povraćaj, period na koji se odnosi zahtjev, minimalni iznos na koji zahtjev može da glasi i postupak vraćanja poreza, uključujući i rok povraćaja propisalo je Ministarstvo finansija donošenjem 

Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Članom 110. Pravilnika, propisano je da:

(1) Strano lice koje obavlja privrednu djelatnost preko poslovne jedinice i strano lice koje je zbog obavljanja djelatnosti u Crnoj Gori imenovalo poreskog zastupnika nema pravo na povracaj PDV na osnovu clana 51 Zakona, a ima pravo na odbijanje pretporeza ako ispunjava uslove iz clana 37 Zakona.

(2) Strano lice iz stava 1 ovog člana koje ne imenuje poreskog zastupnika, nema pravo na povraćaj pretporeza, na osnovu člana 51 Zakona.

(3) Odredbe stava 2 ovog člana se ne odnose na strano lice koje pruža usluge iz člana 17 stav 3 Zakona licu koje je u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom Lice koje nema sjedište u Crnoj Gori a ima pravo na povraćaj pretporeza na osnovu clana 51 Zakona, saglasno cl. 111. tačka 1. Pravilnika, podnosi zahtjev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u Podgorici (Filijala - Podgorica).

Poreski organ iz stava 1 ovog člana odlucuje o povraćaju PDV na osnovu 

 

 • Zahtjev za povraćaj PDV podnosi se na obrascu ZP-PDV-S koji je odštampan uz ovaj pravilnik i ćini njegov sastavni dio.
 • Pri podnošenju prvog zahtjeva za povraćaj strani poreski obveznik se o toj činjenici izjašnjava na mjestu predvidenom u obrascu ZP-PDV-S.
 • Pri obradi prvog zahtjeva za povraćaj poreskom obvezniku se dodjeljuje broj pod kojim ce se voditi kod nadležnog poreskog organa.
 • Dodijeljeni broj poreski obveznik, odnosno njegov zastupnik, obavezan je upisati pri podnošenju zahtjeva za povraćaj u obrascu ZP-PDV-S za na to predviđenom 
 • Podnosilac zahtjeva na poledini zahtjeva sam specificira račune po kojima traži 
 • Zahtjev za povracaj PDV može, umjesto poreskog obveznika podnijeti njegov zastupnik, uz priloženo punomocje poreskog obveznika.
 • Zastupnik poreskog obveznika mora biti domaći poreski obveznik.
 • Zahtjev za povracaj, ograničenja i rokovi povraćaja regulisani su cl. 112, 113 i 114 

 

Na osnovu naprijed navedenog mišljenja  da strano lice koje, u skladu sa propisima, nije obavezno osnovati poslovnu jedinicu, kao što je u vašem slucaju, a vrši promet u Crnoj Gori, dužno je da se upiše u registar obveznika za PDV i može imenovati poreskog zastupnika koji u njegovo ime ispunjava obaveze propisane Zakonom o PDV i Pravilnikom, a poreski zastupnik ne može biti poslovna jedinica stranog lica.

Go Back One Page